راهنما
نكات مهم
1- مصرف كننده محترم توجه داشته باشيد هرگونه جابجايي سهميه ممنوع بوده و مي بايست سهميه را در محل مشخص شده مصرف نماييد.
2- توجه داشته باشيد مصرف شما با ضريب توليد همخواني داشته باشد.سوخت ذخيره خود را به شركت ملي پخش اعلام نماييد.
3- در صورت تخلف از سوي مصرف كنندگان برابر قانون و مفاد دستورالعمل صادره برخورد خواهد شد.
4- متقاضي بايد تمام اطلاعات و مدارك خواسته شده را با دقت تكميل و يا ارسال نمايد. در صورت ارائه هرگونه اطلاعات غلط و يا مدارك مجعول سهميه اي تعلق نخواهد گرفت. چنانچه به نوعي سوخت تحويل گردد فرد خاطي تحت تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت.
5- توجه داشته باشيد در صورت نياز به حضور شما در يكي از دستگاههاي متولي مي بايست تا زمان اعلام شده حتماً حاضر شويد.
6- متقاضي محترم توجه داشته باشيد در صورت كاهش توليدات يا پايان فعاليت و يا كاهش ادوات يا ماشين آلات مي بايست سريعاً ناحيه شركت ملي پخش منطقه را مطلع نماييد.
نحوه ثبت نام و تقاضاي فرآورده